Českobratrská církev evangelická v Kolíně


T.G.M. a Čeněk Dušek

 

      Jak se dostal TGM do Kolína? V Kolíně existovala Literární jednota, uzavřený spolek kolínských intelektuálů - v jehož rámci byla skupina, nazývající se Olymp. Sem patřili profesoři gymnázia, Dr. Jindřich Vančura a Matěj Opatrný, kteří se s Masarykem osobně znali, dále prof. Dr. Ignác Kadlec, Dr. František Krsek, Jan Němec, kolínský lékař MUDr. Šil a evangelický farář ThDr. Čeněk Dušek. Scházívali se v České hospodě v Rubešově ulici. A jednou je překvapila nečekaná návštěva - profesor PhDr. Tomáš Garrigue Masaryk.

     Dr. Vančura doporučil Masarykovi profesora Krska jako kandidáta spojené strany realistické a mladočeské - a to byl  důvod Masarykovy návštevy v Kolíně. Masaryk sice prof. Krska nezískal, ale zato se seznámil s farářem Duškem, přívržencem a průkopníkem realizmu. Dušek pozval Masaryka k přednášce o Husovi na 6.července 1895, kde Masaryk pronesl tato slova: ,, Na Husovi se odpůrci jeho úsilí reformního dopustili hned ze samého počátku násilí, násilí netoliko tělesného, ale i duchovního. Jen úskočným násilím se zmocnili v Kostnici Husovy osoby, roztrušujíce lživé zprávy, že z města chtěl uprchnouti. Papež nedostál slovu a nedostál mu král Zikmund. Koncil se dopustil násilí nejkřiklavějšího tím, že mu připisoval právě to učení, pro které podle tehdejších mravů od církve a státu mohl být nejcitelněji pranýřován: Koncil odsoudil totiž Husa  hlavně pro popírání transsubstancie. Avšak toto učení Hus nedržel, jak uznávají i dnes pravověrní bohoslovci katoličtí  - odpadá tedy nejhlavnější důvod pro kacířství. Nelze se tudíž diviti, jestliže mírný a nestranný Lechler se odhodlal k výroku, že se koncil na Husovi dopustil justiční vraždy  - soudcové skutečně přinesli k výslechu hotový návrh ortelu."